Cart0Item(s)

U heeft geen producten in uw winkelwagen.

Product was successfully added to your shopping cart.

CATEGORIEËN

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Algemene Voorwaarden van GAMES 2 TRUST, gevestigd te HERZELE

Versie geldig vanaf 01-01-2015

 

1. Algemeen

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding van GAMES 2 TRUST en op iedere tussen GAMES 2 TRUST en consument tot stand gekomen overeenkomst.

De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van GAMES 2 TRUST. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de specificaties, prijzen, leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

GAMES 2 TRUST behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door GAMES 2 TRUST erkend.

1.4 GAMES 2 TRUST garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

2. Afbeeldingen en specificaties

2.1 Alle afbeeldingen, foto’s, specificaties, etc. op de internetsite van GAMES 2 TRUST gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

2.2 Specificaties inzake toestand van alle aangeboden artikelen worden beoordeeld als:

Vrijwel nieuw:

Een object dat zojuist uit de verpakking lijkt gehaald. Het object vertoont geen slijtage, is intact en in onberispelijke staat. 

Heel goed:

Een object dat is gebruikt, maar zich nog in zeer goede staat bevindt. Er is geen schade aan de doos of de hoes. 

Het object vertoont geen slijtage, krassen, scheuren of deuken.

De kartels van de diskhouder zijn onbeschadigd.

De buitenkant van het object vertoont minimale slijtage.

De disk blijft niet hangen bij het afspelen.  

Goed:

Een object dat is gebruikt, maar zich in goede staat bevindt. De hoes kan licht zijn beschadigd en kan slijtplekken vertonen.

De kartels van de diskhouder kunnen beschadigd zijn. 

De instructies voor het videospel en de doos kunnen ontbreken.

De buitenkant van het object vertoont slijtage.

De disk blijft niet hangen bij het afspelen.  

Redelijk:

Een object dat duidelijke slijtage vertoont, maar nog wel werkt. De hoes is beschadigd en kan scheuren of deuken vertonen.

De instructies voor het videospel en de doos kunnen ontbreken.

De buitenkant van het object vertoont veel slijtage.

De disk blijft niet hangen bij het afspelen. 

 

3. Betalingsvoorwaarden

3.1 Betalingen dienen worden uitgevoerd met een van de aangeboden betaalmethodes.

3.2 Betalingen dienen uiterst binnen 10 werkdagen te gebeuren.

 

4. Levering

4.1 GAMES 2 TRUST zal bestellingen tenminste binnen 5 werkdagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen.

Indien levering binnen 5 werkdagen of anders overeengekomen levertijd niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 7 werkdagen na plaatsing van de bestelling een bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

4.2 Aan de leveringsplicht van GAMES 2 TRUST zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door GAMES 2 TRUST geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden.

Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

4.3 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 

5. Prijzen

5.1 Prijzen van de aanbiedingen kunnen variëren.

5.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

5.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% BTW.

 

6. Gegevensbeheer

6.1 Indien u een bestelling plaatst bij GAMES 2 TRUST, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van GAMES 2 TRUST.

GAMES 2 TRUST houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

6.2 GAMES 2 TRUST respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

Onze webshop beschikt tevens over een SSL certificaat, waardoor alle data en transacties 100 % veilig zijn.

6.3 GAMES 2 TRUST maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 

7. Garantie en conformiteit

7.1 GAMES 2 TRUST staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties.

7.2 Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending) aan GAMES 2 TRUST deze gebreken binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek per e-mail te melden aan GAMES 2 TRUST.

Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie).

7.3 Indien klachten van de afnemer door GAMES 2 TRUST gegrond worden bevonden, zal GAMES 2 TRUST de geleverde zaken naar keuze van de consument terugboeken of vervangen.

Eventuele aansprakelijkheid van GAMES 2 TRUST bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken.

Iedere aansprakelijkheid van GAMES 2 TRUST voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade door transport.

7.4 GAMES 2 TRUST is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet.

7.5 Deze garantie geldt niet indien:  de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken, de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszijds onzorgvuldig werden behandeld.

  

8. Overeenkomst

8.1 GAMES 2 TRUST behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling.

 

9. Overmacht

9.1 GAMES 2 TRUST is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen.

Vertraging bij of wanprestatie door leveranciers, storingen op het Internet / e-mail verkeer, werkstakingen, overheidsmaatregelen, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

9.3 GAMES 2 TRUST behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is GAMES 2 TRUST gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

 

10. Aansprakelijkheid

10.1 GAMES 2 TRUST is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking.